Aikido techniques by Bratislav Stajic: Katatetori gyakuhanmi shihonage - ura