Aikido techniques by Bratislav Stajic: Chudan tsuki kote gaeshi tanto tori